สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

เจ้าหน้าที่บัญชี

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 621 มุมมอง

คุณสมบัติ

เพศหญิง

ปริญญาตรีสาขาบัญชี (บัญชีบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี))
มีพื้นฐานความรู้ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน 1 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางบัญชี
มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

บุคลิกภาพมีวินัยในตัวเองสูง

ซื่อสัตย์ รอบคอบ
ใฝ่เรียนรู้ และสามารถศึกษาด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี
อัธยาศัยดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสำนักงาน ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำรายงานรายรับ–รายจ่ายเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและแสดงสถานะทางการเงิน เสนอคณะกรรมการบริหาร
3. ดูแลเรื่องทะเบียนและแฟ้มเอกสารสัญญารับทุนและข้อตกลงของโครงการต่างๆ
4. ตรวจสอบ, ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนรายรับ–รายจ่ายของโครงการต่างๆ
5. ช่วยติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ และกระตุ้นเตือนให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
6. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
7. แจ้งปัญหาหรืออุปสรรคของแผนรายรับ–รายจ่าย และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ทีมบริหารรับทราบในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร
8. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสำนักงาน
9. แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ
10. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด
11. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องมอบหมายงานในความรับผิดชอบแก่บุคคลอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
12. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นอย่างสม่ำเสมอ
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ข้อมูลมากกว่านี้
  • เงินเดือน (บาท) 15,000-20,000
  • จุดเด่น สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
  • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
  • จำนวนตำแหน่ง 2
สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

ประเภทกิจการ ให้คำปรึกษาและบริการด้านผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมด้านปีโตเลี่ยมประกอบกิจการ งานติดตั้ง งานประกอบ แพลตฟอร์ม ตู้คอนเทนเนอร์ ตะกล้า และงานซ่อมบำรุงรักษา ยังฐานผลิตฝั่งอ่าวไทยและบนฝั่ง งานบุยย์ พ่นสี พ่นทราย ติดตั้งนั่งร้าน เครื่องอัดก๊าซ และ จำหน่ายชิ้นงาน ชิ้นส่วน อะไหล่ ที่ใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องที่เน้นความเที่ยงตรงแม่นยำ และ คุณภาพสูง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านงานซ่อมเฉพาะทางสำหรับเทคนิคขั้นสูง

ข้อมูล
  • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 สถานที่ตั้ง 60 /10 หมู่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ (074) 323-375 โทรสาร (074) 323-939
  • เมือง สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ 90000
  • โทรศัพท์ 088-7884956
  • เว็บไซต์ https://www.facebook.com/THEESPGROUPTHAILAND
  • hrm@esp-resources.com
More jobs from อีเอสพี แวร์ โปรเทคชั่น เซอร์วิส จำกัด