สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควมคุมคุณภาพ ( Assistant Manager Quality Control Department)

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? 858 มุมมอง
รายละเอียดงาน

1. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในพื้นที่ผลิตให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. บริหารจัดการ จัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมคุณภาพในพื้นที่การผลิต
3. จัดทำและดำเนินเอกสารด้านระบบคุณภาพ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราช เพื่อให้ได้การรับรองตามระบบคุณภาพ
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ : ชาย, หญิง
 2. อายุ : 24 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ และเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 1 ปีขึ้นไป
 5. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินเอกสารระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้การรับรอง
 6. มีความเป็นผู้นำ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
วิธีการสมัคร
 1. สมัครผ่านทาง E-mail : hr@kfpfood.com

 

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) ตกลงกันได้
 • จุดเด่น 1. ประกันสังคม 2. ยูนิฟอร์มพนักงาน 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5. เงินโบนัสประจำปี 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ( ไส้กรอก ) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite)  ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • เมือง ปทุมธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 12150
 • โทรศัพท์ 02-150-7885
 • เว็บไซต์ www.kfpfood.com
 • hr@kfpfood.com