Apply for this job Apply via LinkedIn

Database & S/W Installation

Foreigner Can Apply? No 247 views

รายละเอียดงาน

 • ติดตั้งและตั้งค่าระบบบริหารงานบุคคล (HRS)
 • รับผิดชอบในการแปลงข้อมูลจาก Excel เข้าระบบฐานข้อมูล
 • ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล และระบบบริหารงานบุคคล (HRS)
 • ทดสอบระบบบริหารงานบุคคล (HRS)

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในด้านการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft office
 • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล Oracle ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล ระบบเงินเดือน ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight 1. วันทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. 2. หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 3. พิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 2
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท  อีเกิล เทคโนโลยี่ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งทางด้านการบริหารงานบุคคลและด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อปี 2534 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้สามารถนำมาใช้งานให้สอคคล้องกับระเบียบข้อบังคับทางราชการ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี นับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา บริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นทุกปี จึงตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำของบริษัทฯ ที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพทั้งระบบบริหารงานบุคคลและการให้บริการ ในประเทศไทย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะคิดค้นและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป  จึงมีความต้องการรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถ มีจิตใจให้บริการ และต้องการพัฒนาตนเอง ก้าวไปพร้อมๆกัน กับพวกเราต่อไป

Information
 • Address Line 1 เลขที่ 77 อาคารธนกุล ชั้น 3 ถนน พระราม 9
 • Address Line 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
 • City Bangkok
 • Postcode 10310
 • Phone 0-2247-3555
 • Website www.eagletechnology.co.th
 • jutamas_s@eagletechnology.co.th
More jobs from บริษัท อีเกิล เทคโนโลยี่ จำกัด