• This job has expired!

เภสัชกร

Foreigner Can Apply? Yes 444 views
รายละเอียดงาน

เภสัชกรประจำโรงงานผลิตยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลยันฮี

ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และราคาพิเศษสำหรับครอบครัว
  หอพักของ ร.พ. สำหรับบุคลากรในราคาย่อมเยาว์
  วันลาพักร้อนประจำปี
  ชุดยูนิฟอร์ม
  รถส่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเป็นกะ (เวลา 23.00 และเวลา 24.00 น.)
  ลาแต่งงาน / ลาคลอดบุตร ได้รับเงินขวัญถุง
  เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
  มีบ้านพักตากอากาศ
  มอบรางวัลแก่พนักงานที่มีอายุงานนาน
  เข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของโรงพยาบาล
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับ
 3. มีความคิดเชิงบวก มีจิตใจรักงานบริการ
 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
วิธีการใช้

ใบสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หลักฐานทางการศึกษา
สำเนาปริญญาบัตร สำหรับวุฒิปริญญาตรี / โท / เอก (กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ใช้สำเนารับรองจบการศึกษาจากสถาบัน)
สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร สำหรับวุฒิ ปวช., ปวท., ปวส.,
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และผู้ช่วยพยาบาล
สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา สำหรับวุฒิประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบแสดงผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับ บุคลากรวิชาชีพ
ใบรับรองประสบการณ์ / ใบรับรองการทำงาน / ใบรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
สำเนาใบขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ (ตามตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง)
เอกสารส่วนบุคคล
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 

More Information
 • Salary ( Baht) 30,000-40,000
 • Highlight 1. เพศหญิง/ชาย 2. ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 4. สามารถรักษาความลับได้
 • Foreigner Can Apply? Yes
 • Numbers of Positions 5
 • This job has expired!

โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่มีอาคารทันสมัยเชื่อมต่อกัน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารยันฮีสูง 10 ชั้น, อาคาร INTER1 สูง 15 ชั้น อาคาร INTER2 สูง 10 ชั้น และอาคาร Inter3 สูง 10 ชั้น (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง) โดยเปิดให้บริการรักษาด้านความสวยความงามและโรคทั่วไปครบทุกสาขา

Information
 • Address Line 1 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
 • Address Line 2 20/4 ม. 2 ต. หนองเพรางาย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 11150 (บริษัทในเครือโรงพยาบาล)
 • City Bangkok
 • Postcode 10700
 • Phone 028790300
 • Website https://th.yanhee.net/
 • careers@yanhee.co.th