• This job has expired!

เจ้าหน้าที่ ( งานก่อสร้าง/พัฒนาชุมชน )

Foreigner Can Apply? No 746 views

คุณสมบัติ : มีความสามารถในการดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง

ความรับผิดชอบ :

 1. จัดทำเอกสารเจ้าของบ้าน เขียนโครงการนำเสนอเพื่อขออนุมัติการสร้าง หรือซ่อมแซมบ้าน
 2. ลงพื้นที่ ดูแลอาสาสมัครในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ติดตามเจ้าของบ้าน และชาวบ้านให้มาลงแรงใน

การก่อสร้างบ้านทุกครั้ง

 1. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง / ซ่อมแซมบ้านตามโครงการที่กำหนด
 2. ควบคุม / ประสานงาน / แก้ไขปัญหากับผู้รับเหมาที่ได้รับงานจากมูลนิธิฯ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบ

และงบประมาณที่กำหนด

 1. ให้ความรู้ / คำปรึกษา เกี่ยวกับการสร้างบ้านแก่ ชุมชน / เจ้าของบ้าน / อาสาสมัคร
 2. ติดตามเก็บเงินชำระคืนจากเจ้าของบ้าน ตลอดทั้งต้องประสานข้อขัดแย้ง / อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจาก

เจ้าของบ้าน และชุมชน

 1. ลงพื้นที่สำรวจ และหาข้อมูลความต้องการบ้านจากชุมชน หรือจากผู้ให้การสนับสนุน โดยประสานงานกับ

หน่วยงานท้องถิ่น (เช่น กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / อบต.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.(ก่อสร้าง) และ ปริญญาตรี(วิศวโยธา)  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ด้านชุมชน และมีความคล่องตัวในการลงชุมชน
 • มีความละเอียดรอบครอบ มีความอดทน และมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถใช้ Program Microsoft Office ได้
 • มีทักษะในการใช้ Internet โดยเฉพาะการรับส่ง E-Mail
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อการทำงาน และสามารถบริหารทีมงานได้
More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight ปริญญาตรี(วิศวโยธา) มีใบ กว. ขับรถได้มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Foreigner Can Apply? No
 • This job has expired!

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (HFHT) เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน โดยร่วมกับพันธมิตรที่มีความมุ่งหมายเดียวกันที่จะนำการพัฒนาแบบ  องค์รวมและสร้างความยั่งยืนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ส่งผลในระยะยาว เราเชื่อว่าการให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีบ้านและที่อยู่อาศัยที่ดี เป็นองค์ประกอบที่มีผลสืบเนื่องไปยังการพัฒนาในด้านอื่น เช่นเพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว เอื้อต่อการศึกษาของเยาวชน สร้างเสริมสุขอนามัย และนำให้เกิดการบูรณาการทางสังคม ปัจจุบันเราดำเนินงานมาแล้วในพื้นที่ 42 จังหวัด ได้สร้าง ซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านมากกว่า 11,500 หลังในประเทศไทย และ ได้ช่วยเหลือคนให้มีที่อยู่อาศัยมากกว่า 46,000 คน

หากคุณมีวิสัยทัศน์เดียวกันกับเราและมีความปรารถนาที่จะร่วมกันทำพันธกิจในการขจัดปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่เสื่อมโทรมให้หมดไปจากสังคมไทย โดยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนั้น เข้ามาร่วมงานกับเราได้

Information
 • Address Line 1 อาคาร 253 อโศก ชั้น 12 เลขที่ 253 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)
 • Address Line 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
 • City Bangkok
 • Postcode 10110
 • Phone 086-3293591
 • Website www.habitatthailand.org
More jobs from HABITAT FOR HUMANITY THAILAND/มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย