• This job has expired!

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างชีววัตถุ

Foreigner Can Apply? No 262 views1 application - 
หน่วยธนาคารชีววัตถุ ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างชีววัตถุ 1 ตำแหน่ง
โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี่
1. วุฒิการศึกษาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี อดทนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
5. มีศักยภาพที่จะเรียนรู้งานได้ด้วยตนเอง
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือติดต่อคุณชนิดา nutechu@yahoo.com
หรือส่งเอกสารการสมัครได้ที่
หน่วยมะเร็งวิทยาอายุรศาสตร์
ตึกภูมิสิริชั้น 6 โซน C โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หลักฐานการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-รูปถ่าย 1-1.5 นิ้วจำนวน 1 รูป
More Information
  • Salary ( Baht) 15,000-20,000
  • Highlight ควรมีทักษะการติดต่อประสานงาน มีความถนัดในห้องปฏิบัติการณ์
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 1
  • This job has expired!