Apply for this job Apply via LinkedIn
Foreigner Can Apply? 1070 views
 หน้าที่หลักของตำแหน่ง Field Data Associate FDA คือการจัดหาและรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าทีม (Team Leader) และที่ปรึกษา (Field Supervisor) ได้มอบหมาย ดังนี้ :-

•จัดทำแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ (interview)
•จำแนกและแยกแยะ กลุ่มเป้าหมายตามลักษณะงานนั้น ๆ
•อธิบายข้อมูลและเป้าหมายในการเก็บข้อมูลของแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ อย่างชัดเจนเพื่อข้อมูลที่แม่นยำและตรงตามจุดประสงค์ของการทำแบบสำรวจนั้น ๆ
•ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รวบรวมมาว่าถูกต้องตามข้อกำหนดและตามเกณฑ์มาตรฐาน
•สามารถอัพเดทสถานะและขั้นตอนของงานให้หัวหน้าทีมได้ในเวลาต้องการ
•ตรวจทานและส่งงานที่ได้รับหมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด
•สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวเองเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ในกรณีที่ต้องทำงานโดยไม่มีผู้ช่วยหรือที่ปรึกษา
•มีการอบรมฝึกสอนให้
•ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ พุธ-อาทิตย์ หยุด จันทร์-อังคาร(หรือตามความเร่งด่วนของงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชายและเพศหญิง ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ สัญชาติไทย
มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยชัดเจน และหากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีพิจารณาผู้เกษียณอายุและแม่บ้าน(สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน)
สามารถเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดขอนแก่น หรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
มีไหวพริบ ความรู้รอบตัวสามารถแยกแยะ และเข้าใจคำถามในประเด็นต่างๆได้
สามารถใช้แทบเล็ต อินเตอร์เน็ต การใช้ GPS นำทางได้อย่างคล่องแคล่ว
มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
หากมียานพาหนะส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และสวัสดิการ
• เงินเดือน 9,000 บาท / เดือน (หลังผ่านทดลองงาน)
• ค่าตอบแทนชิ้นงานละ 150 บาท (งานต้องผ่านการ-
ตรวจสอบแล้ว)
• เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10 %
• ประกันสังคม
• ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่ วยนอก 7,000 บาท/ปี
• ประกันกลุ่ม (ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพและประกัน
ชีวิต)
• วันหยุดพักร้อน 10 วัน/ปี
**สนใจสมคัรหรือสอบถามขอ้มูลเพมิ่ เติมไดท้ี่คุณธนัยาภรณ์(หญิง) 02-258-3165 ,086-415-4769**

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, คุณธันยาภรณ์(หญิง)
โทร : 02-258-3165,086-415-4769

More Information
  • Salary ( Baht) 15,000-20,000
  • Highlight รับสมัครด่วน 20 อัตรา อายุ 18-50 ปี
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท แดทเทล จำกัด ภายใต้ บริษัท Dattel Sdn. Bhd. หนึ่งในบริษัทการจัดการข้อมูลแบบสำรวจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย เราปฏิบัติงานจัดหาข้อมูลในทุกๆที่ ไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนและแม้กระทั่งตามพื้นที่พักอาศัยของกลุ่มเป้าหมายของงาน เราจัดการแบบสำรวจให้กับบริษัทและองค์กรหลายแห่งที่มั่นใจกับประสิทธิภาพในการทำงานของเรา เพราะเราเลือกใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตสำหรับจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อความถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด

Information
  • Address Line 1 บริษัท แดทเทล จำกัด เลขที่ 191/13 ชั้น 29 อาคาร CTI Tower
  • Address Line 2 ถนนรัชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
  • City Bangkok
  • Postcode 10110
  • Phone 02 258 3165 , 086-415-4769
  • Website www.dattel.asia
  • thanyaporn@dattel.asia