• This job has expired!

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ และงานกิจกรรม

Foreigner Can Apply? No 319 views1 application - 

รายละเอียดงาน

– กำกับดูแล ตลอดจนการควบคุมการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   ได้แก่ งานโรงอาหาร , รถรับส่ง ,ห้องพยาบาล , น้ำดื่ม เป็นต้น”
– ติดต่อประสานงานกับพนักงานและบุคคลภายนอกองค์การ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
– ศึกษา/ดำเนินการ/วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินงาน รวมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็น และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหางานให้มีประสิทธิภาพ”
– จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานภายในองค์กร และจัดทำจดหมายเชิญชวนพันธมิตรทางการค้าและลูกค้าให้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์”
– จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและบันทึกภาพระหว่างการจัดทำกิจกรรม พร้อมจัดเก็บบันทึกลงใน Data Base และค้นหาได้ง่าย
– ร่วมโครงการหรือกิจกรรมของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย
– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
– พัฒนา / ปรับปรุง รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีรูปแบบใหม่ ๆ และทันสมัย
– ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ และงานด้านกิจกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล / นิเทศศาสตร์ / รัฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานธุรการและงานส่งเสริมกิจกรรม 2 ปี
 4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับดี / มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจบริการ

สวัสดิการ

– ค่าเบี้ยขยัน
– ค่ากะ
– ค่าอาหารกลางวัน
– เงิน Bonus
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– สหกรณ์ออมทรัพย์
– ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
– ชุดฟอร์ม
– รถรับ-ส่งพนักงาน

วิธีการสมัคร

– สมัครผ่านทาง DOTO JOB
– ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ E-Mail
– ส่งประวัติการทำงานทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ตามที่อยู่ด้านล่าง (วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน)

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล / นิเทศศาสตร์ / รัฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านงานธุรการและงานส่งเสริมกิจกรรม 2 ปี
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในด้านการดำเนินงานนั้นแต่ละบริษัทฯ จะมีการดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ(Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์แต่ละบริษัทฯ นำไปปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ แต่ละบริษัทฯ จะมีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็นประจำ (Executive Committee)

Information
 • Address Line 1 129 หมู่ 2 ถนนบางนา - ตราด กม.15
 • Address Line 2 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
 • City Samut Prakan Thailand
 • Postcode 10540
 • Phone 02-080-8206
 • Website www.satpcl.co.th
 • phitchaporn.c@somboon.co.th
More jobs from บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (Somboon Group) จำกัด (มหาชน)