Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่บัญชี AP

Foreigner Can Apply? 1104 views1 application - 
รายละเอียดงาน

1. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารประสานงาน
2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำเสนอผู้บริหารทุกเดือน
3. ทำ Cash Flow Projection และบริหาร Operation Cash Flow
4. ประสานงานและเจรจาต่อรองกับธนาคาร
5. จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค/ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน/จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
1.ควบคุมดูแล และตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของบริษัท
2. ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงบประมาณ กับทุกหน่วยงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนงานในทีม
3. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
5. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
6. จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคารพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
7. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
8. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
9. จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค/ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน/จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ
10. จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

11. จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน และตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก/จัดเก็บและติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่ายเงินสดย่อยให้ถูกต้องและครบถ้วน
12. บันทึกรายการจ่ายเงินลงในสมุดเงินสดย่อย พร้อมกระทบยอด/จัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยทุก ๆ สัปดาห์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี/วันลากิจ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี(วันเกิด/วันปีใหม่)
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. เพศหญิง / ชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ทำงานบัญชี 3 – 5 ปี
 3. มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และช่างสังเกต และค้นหาสาเหตุของปัญหา
 4. สามารถใข้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป MS.Office โดยเฉพาะ MS Excel ได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด, อ่าน, เขียน) ดี
 6. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารประสานงาน
วิธีการใช้

ส่ง Resume ประวัติการทำงานมาที่ nuttamon@pac.co.th ติดต่อคุณนัทธมน จิตแสนสวย  โทร.02-347-0447 ต่อ 115

 

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight บันทึกรายการจ่ายเงินลงในสมุดเงินสดย่อย พร้อมกระทบยอด/จัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อย
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการ หรือให้คนพิการมีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเอง บริษัท ยินดี และเปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ตราสินค้า PAC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 จากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน มุ่งเน้นถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และธุรกิจในทุกๆ ภาคส่วน จนถึงวันนี้ PAC มีบทบาทในฐานะของผู้คิดค้น ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ และระบบทำน้ำร้อน ให้บริการการออกแบบ และติดตั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา อย่างครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมา PAC ได้รับความไว้วางใจจากผู้คนทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สปา สระว่ายน้ำ โรงงาน หน่วยงานราชการ ร้านค้า ผู้ประกอบการ หรือแม้แต่บ้านพักอาศัยครอบครัวใหญ่จนถึงครอบครัวเดี่ยว ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน

Information
 • Address Line 1 12/2 วิชั่น บิสิเนส พาร์ค เฟส2 ซ.รามอินทรา 55/8
 • Address Line 2 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230
 • City Bangkok
 • Postcode 10230
 • Phone 02 347 0447 ต่อ 115
 • Website www.pac.co.th
 • nuttamon@pac.co.th