• This job has expired!

เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ

Foreigner Can Apply? No 775 views

ลักษณะงาน ::

 • ประสานงาน ให้บริการและอำนวยความสะดวก แก่กรรมการบริษัทและที่ปรึกษา  ตลอดถึงลูกค้าของบริษัทหรือแขกของบริษัท
 • จัดเตรียมวาระและเอกสารสำหรับการประชุมกรรมการบริษัท โดยประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
 • จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดเก็บแฟ้มประชุม / รายงานการประชุมให้ครบถ้วน
 • คัดเลือกและจัดส่งมติคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทในการเบิกค่าใช้จ่ายรวมถึงประสานงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท  ที่ปรึกษา และกรรมการผู้อำนวยการ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศ หญิง อายุ 25 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัคร ติอต่อคุณธนาคาร เจ้าหน้าที่บุคคล 02 168 3368 ต่อ 223

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight วิสาหกิจกรุงเทพมหานคร
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2498 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการ 6 ข้อ มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ต่อมาบริษัทโดยมีมติที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2502 ลงวันที่ 7 กันยายน 2502 ได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท มีเทศบาลนครกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวนเงิน 49,994,000.- บาท คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือร้อยละ 0.02 มีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด” และได้ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็น 41 ข้อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537 ซึ่งการที่กรุงเทพมหานครถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบดังกล่าว ทำให้การดำเนินงานทั้งปวงของบริษัทอยู่ในอำนาจควบคุมหรือกำกับของกรุงเทพมหานครไม่ต่างจากรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลที่จัดตั้งเป็นบริษัทที่ถือเป็นวิสาหกิจของรัฐ เพียงแต่บริษัทที่กรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดตั้งไม่มีชื่อเรียกตามกฎหมายดังเช่นรัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเรียกตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 เท่านั้น จึงถือว่าบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร

Information
 • Address Line 1 เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 38 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 • City Bangkok
 • Postcode 10310
 • Phone 021683368
 • Website http://www.thanakom.co.th/
 • thanakan@thanakom.co.th
More jobs from บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด