Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

Foreigner Can Apply? 671 views
รายละเอียดงาน
 1. ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อเสนอแนะตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยได้
 3. สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานแต่ละแผนกในบริษัทได้
 4. สามารถแนะนำ หรือฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
 5. ทำการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
 6. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย
 7. ดูแลข้อบังคับด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด
 8. จัดทำรายงานสถิติการประสบอันตราย
 9. จัดทำรายงานความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการตามกำหนด
 10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ : ชาย, หญิง
 2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การฝึกสอบ หรือการอบรม
 6. มีความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถควบคุมติดตามงานได้ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
วิธีการสมัคร
 1. สมัครทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com
 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight 1. ประกันสังคม 2. ยูนิฟอร์มพนักงาน 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5. เงินโบนัสประจำปี 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ( ไส้กรอก ) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite)  ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

Information
 • Address Line 1 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • City Pathum Thani Thailand
 • Postcode 12150
 • Phone 02-150-7885
 • Website www.kfpfood.com
 • hr@kfpfood.com