• This job has expired!

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

Foreigner Can Apply? No 736 views

ลักษณะงาน ::

 • ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า และให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 • เป็นตัวแทนบริษัทและกรรมการบริษัทในการดำเนินคดีต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัท และหน่วยงานภายนอก และ/หรือ บุคคลภายนอก
 • ประสานและสนับสนุนข้อเท็จจริงให้กับกรุงเทพมหานคร กรณีเกิดข้อพิพาท และ/หรือ คดีทางปกครองอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัท รวมถึงเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าว
 • ประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับ ฝ่าย/ส่วนงานภายในบริษัท กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสัญญา บันทึกความเข้าใจ (MOU) และ/หรือ ข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ/หรือ การดำเนินงานของบริษัทฯ
 • ประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา เช่น การตรวจรับงาน การพิจารณาค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย – หญิง อายุ 28 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
 • หากมีใบอนุญาตทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการรับสมัคร ติดต่อคุณธนาคาร เจ้าหน้าที่บุคคล 02 168 3368 ต่อ 223

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight วิสาหกิจกรุงเทพมหานคร
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2498 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการ 6 ข้อ มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ต่อมาบริษัทโดยมีมติที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2502 ลงวันที่ 7 กันยายน 2502 ได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท มีเทศบาลนครกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวนเงิน 49,994,000.- บาท คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือร้อยละ 0.02 มีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด” และได้ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็น 41 ข้อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537 ซึ่งการที่กรุงเทพมหานครถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบดังกล่าว ทำให้การดำเนินงานทั้งปวงของบริษัทอยู่ในอำนาจควบคุมหรือกำกับของกรุงเทพมหานครไม่ต่างจากรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลที่จัดตั้งเป็นบริษัทที่ถือเป็นวิสาหกิจของรัฐ เพียงแต่บริษัทที่กรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดตั้งไม่มีชื่อเรียกตามกฎหมายดังเช่นรัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเรียกตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 เท่านั้น จึงถือว่าบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร

Information
 • Address Line 1 เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 38 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 • City Bangkok
 • Postcode 10310
 • Phone 021683368
 • Website http://www.thanakom.co.th/
 • thanakan@thanakom.co.th
More jobs from บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด