Apply for this job Apply via LinkedIn

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

Foreigner Can Apply? Yes 313 views

ลักษณะของตำแหน่งงาน

 1. ภาระงานด้านการสอน : สอนนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนและ/หรือการอบรม ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ/หรือให้คำแนะนำ-ปรึกษาแก่นักศึกษา
 2. ภาระงานด้านการวิจัย : ผลิตงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
 3. ภาระงานด้านบริการวิชาการ : เป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับ

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านการศึกษา หรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 3. หากมีประสบการณ์การสอนหรือการทางานในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ(ต้องแนบใบรับรองการผ่านงานประกอบการสมัคร)
 4. ไม่จากัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43)
 5. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
 6. กรุณาแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (หากไม่มีจะไม่รับพิจารณา)

6.1 ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป(Curriculum Vitae : CV)

6.2 ส่งบทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ในกระดาษ A4 ความยาว 5-10 หน้า โดยใช้ Font : Time New Roman ขนาด 12 point, double space, Margins ด้านละ 1 นิ้ว ในหัวข้อ “How can I improve the Master of Science Program in Health Science Education at Mahidol University?”

 1. เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

7.1 IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน

7.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน

7.3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

7.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน

7.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

 

 วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากเอกสารที่แนบ

 

ช่องทางการสมัคร 

http://bit.ly/SHEEteacher

 

More Information
 • Salary ( Baht) 30,000-40,000
 • Highlight มีทุนทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย มีค่าตอบแทนการทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย
 • Foreigner Can Apply? Yes
 • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Education  Excellence  Center) อยู่ภายใต้โครงสร้างของฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ลักษณะการดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุน วิจัยและบริการวิชาการโดยการทำงานกับภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในประเด็นด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ โดยร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำไปสู่การชี้นำสังคมในฐานะของมหาวิทยาลัยชั้นนำ  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และของมหาวิทยาลัยมหิดล

Information
 • Address Line 1 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 • City Bangkok
 • Postcode 10700
 • Phone 024199978
 • Website http://shee.si.mahidol.ac.th
 • shee.mahidol@gmail.com