• This job has expired!

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า

Foreigner Can Apply? No 260 views
คุณสมบัติ

อายุ  25 ปี ขึ้นไป

 1. มีมนุษยสัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 2. เสียสละ มีน้ำใจต่อส่วนรวม
 3. รู้จักวางแผนอย่างเป็นระบบ
 4. มีความรับผิดชอบสูง
 5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีความคิดริเริ่ม กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น
 7. มีความยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 8. มีความสามารถในการมอบอำนาจหน้าที่ สั่งการ
 9. สามารถดูแลและควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาได้
 10. สร้างให้ทีมงานรักองค์กร
 11. จบการศึกษาไม่ตำกว่าปริญญาตรี ขึ้นไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ควบคุมดูแลการบริหารคลังสินค้าด้านการตรวจรับจัดเก็บสินค้า
 2. ควบคุมดูแลการเบิก – จ่ายสินค้าประจำวัน
 3. ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ
 4. ควบคุมดูแลการเบิก – จ่าย วัตถุดิบ
 5. ควบคุมการตรวจรับเบิก – จ่าย สิ่งบรรจุ
 6. ควบคุมการตรวจรับเบิก – จ่าย พัสดุต่างๆ
 7. ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
 8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight สวัสดิการ: - กองทุนการศึกษาบุตร - กองทุนสวัสดิการเงินฉุกเฉิน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าที่พัก(กรณีไปทำงานต่างจังหวัด) - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าแรงจูงใจในการทำงาน - เครื่องแบบพนักงาน - เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ - เบี้ยขยัน - โบนัส และ การปรับค่าจ้างประจำปี - ประกันชีวิตพนักงาน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี - สวัสดิการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปีเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ปัจจุบันมีพนักงานร่วม 300 คนมีสวัสดิการหลายอย่างอาทิ ที่พักฟรี การปรับค่าจ้างประจำปี โบนัส และการท่องเที่ยวประจำปี

Information
 • Address Line 1 89 หมู่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
 • City Nakhon Ratchasima Thailand
 • Postcode 30140
 • Phone 0864658811
 • Website www.generalfood.co.th
 • personel@generalfood.co.th