• This job has expired!

ผู้จัดการฝ่าย IT / พัฒนาซอร์ฟแวร์

Foreigner Can Apply? Yes 341 views

สถานที่ปฎิบัติงาน พัทยา

บทบาทด้านการควบคุมทางด้านเทคนิค


ดูแลเทคโนโลยีต่าง ๆ เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ภายในทีมทำงานใกล้ชิดกับบริษัท และนักพัฒนาซอร์ฟแวร์เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และความต้องการต่าง ๆ
ยึดมั่นในมาตรฐานการพัฒนา นโยบาย และกระบวนการต่าง ๆ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมาใช้ตามที่ผู้จัดการแนะนำพัฒนา และใช้มาตรฐานของ IT รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาซอร์ฟแวร์ให้มีคุณภาพสูง ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักพัฒนาซอร์ฟแวร์ทุกคนภายในทีมเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรฐานปัจจุบันของ IT

ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานในบริษัทเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ และความต้องการต่าง ๆ อย่างถ่องแท้เรียนรู้ความรู้ทางธุรกิจให้เพียงพอที่จะสามารถมีส่วนร่วมในการระบุแนวทางแก้ไขทางด้านซอร์ฟแวร์ที่จำเป็นต่อบริษัทตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอร์ฟแวร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาในทีมของคุณเป็นไปตามความต้องการของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการต่าง ๆ ได้รับการประเมินระยะเวลาในการพัฒนาอย่างแม่นยำ และส่งมอบตรงตามระยะเวลาที่กำหนดตอบสนองอย่างมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อบริษัทมีส่วนช่วยอย่างแข็งขันในกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งต่อตนเอง ทีมงาน และระบบต่าง ๆ

บทบาทด้านผู้จัดการควบคุมสายงาน


ควบคุมทีมงานฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์ในการสร้างซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพสูงภายในระยะที่กำหนด
รับผิดชอบต่องานทั้งหมดที่ได้พัฒนาขึ้นจากสมาชิกในทีมฝึกอบรม และรวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งทีมงานใหม่ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสมาชิกของทีมงานปัจจุบันในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง สร้าง และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกให้กับทีมงานของคุณ และลูกค้ารายอื่น ๆ ที่คุณร่วมทำงานด้วย

บริหารจัดการสมาชิกในทีมในสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย และกระบวนการของบริษัท รวมทั้งบริหารด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนา การมีวินัย และการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยคำติชมที่มีประสิทธิภาพ รายงานเชิงรุกงานด้านการพัฒนาในปัจจุบันให้กับผู้บริหาร และบริษัทรับทราบ

นำเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของทีมงานมาใช้ตรวจสอบ ฝึกอบรม และแนะนำสมาชิกในทีมสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงกระตุ้นให้กับสมาชิกในทีมมีความรู้เกี่ยวกับสมาชิกในทีมของคุณ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน และประสิทธิภาพโดยสังเกตจากพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคนทำงานร่วมกับทีมงานมากมายเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม รวมถึงการสรรหาพนักงานใหม่มาเข้าร่วมทีมเป็นผู้นำด้าน IT และการจัดการองค์กรในเขตพื้นที่ของคุณ
คุณอาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำร้องขอที่สมเหตุสมผลจากผู้จัดการ/ผู้บริหาร

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

ประสบการณ์ในการควบคุม และจัดการทีมงานฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว รวมไปถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนา และปัญหาทางวินัย
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาที่คล้ายกันสามารถสาธิตความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรม Java และ PHPด้วยความเข้าใจเชิงลึกของเทคนิคโครงสร้างที่แข็งแรง
ความสามารถในการจัดการกับโครงการที่ท้าทายต่าง ๆ ประสบการณ์ด้านวัฎจักรการพัฒนาซอร์ฟแวร์อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการนำมาใช้งาน ติดตามประวัติของการพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพสูงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัท รวมทั้งเข้าใจกระบวนการ และความต้องการต่าง ๆ
ประสบการณ์ในการใช้งาน SCRUM หรือวิธี Agile อื่น ๆ
ทักษะในการเขียน และการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้เป็นอย่างดีประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากร และการสร้างทีมงานพัฒนา รวมทั้งพัฒนาทีมงาน
ความสามารถทางด้านธุรกิจ
ความสามารถในการมีผลกระทบในเชิงบวกต่อผู้อื่น สื่อสารอย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมากับบุคคล หรือกลุ่มคนในทุกระดับ
ความสามารถในการสร้างแรงกระตุ้นผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมาย
สร้างความมั่นใจด้วยการให้ความเคารพ และการสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน และสมาชิกทีมงานเพื่อให้เข้าถึงศักยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็มที่
ความสามารถในการใช้ความพยายามในการจูงใจด้วยการพัฒนา และรักษาความสัมพันธ์กับผู้จัดการระดับที่สูงกว่า
ความสามารถในการระบุความสามารถในปัจจุบัน และอนาคตเพื่อให้นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจแสดงเทคนิคของความเป็นผู้นำ และส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความเป็นผู้นำ
ความสามารถในการจัดการกับเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และออกคำสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน
ความสามารถในการนำเอาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาใช้กับการทำงานในแต่ละวัน และแนะนำ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้อื่นปฏิบัติตามในแบบเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางสติปัญญา
ความสามารถที่เกี่ยวข้อง และสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ เข้าร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นำแนวความคิดของผู้อื่นมาปรับใช้แสดงให้เห็นถึงวิธีเชิงรุก ทำงานต่าง ๆ ให้สำเร็จ
ความสามารถทางด้านบัญชี และ ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ จัดลำดับความสำคัญของงานตนเอง
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่น คิดบวก และตั้งใจในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
สามารถสื่อสาร พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถสื่อสารโต้ตอบกับลูกค้าภายในบริษัทได้เป็นอย่างดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทีม

สนใจส่ง ประวัติการทำงานมาที่ jobs@voovagroup.com, chanichar@voovagroup.com, au@voovagroup.com

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight สวัสดิการ/Benefit and Welfare - ประกันสังคม - พักร้อนประจำปี - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - ปรับเงินเดือนประจำปี - กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ - เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา - อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ (บางตำแหน่ง)
 • Foreigner Can Apply? Yes
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัท Voovagroup Co., Ltd. เป็นบริษัท BOI ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8 ปีจนถึงปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนด้านการตลาดและ ด้านการตลาดดิจิทัล เราเป็นกลุ่ม Voova เป็นหนึ่งในกลุ่มสื่อที่ใหญ่ที่สุดใน Eastern Seaboard เราอยู่ในสื่อหลากหลายรวมถึงโซลูชั่นการพิมพ์วิทยุและการโฆษณาออนไลน์ทีมงานของเราได้รับการคัดเลือกจากทั่วโลกรวมทั้งออสเตรเลียและออสเตรเลีย โดยดำเนินธุรกิจด้าน Mobile Applications, Digital Marketing, Web Design, Business Class Email Hosting และ มีการนำเสนอบริการออกแบบและการตลาดที่มีคุณภาพสูงในเอเชีย ลูกค้าทั่วโลก และมีสาขาที่ต่างประเทศเช่น ออสเตรเลีย อินเดีย อังกฤษ

Information
 • Address Line 1 138/1 Thanon Chaiyaphruek
 • City Chonburi Thailand
 • Postcode 20150
 • Phone 033005937
 • Website https://voovagroup.com
 • jobs@voovagroup.com