• This job has expired!

บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด

Foreigner Can Apply? Yes 291 views
คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ อุตสาหกรรมเกษตร หรือ บริหารอุตสาหกรรม ถ้าวุฒิต่ำกว่าจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. เคยผ่านงานด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 5 ปีและมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานมาไม่น้อยกว่า 4 ปี

3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับปานกลาง

4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

 หน้าที่

1. กำหนดนโยบายด้านการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน

2. ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมด้านการวางแผน การผลิต และการซ่อมบำรุงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมควบคุมกระบวนการผลิตและตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการ (ทั้งในเรื่องจำนวนพนักงาน ความพร้อมของสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบต่างๆ) เพื่อการผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และการส่งมอบทันตามเวลาที่กำหนดตามแผนการผลิตประจำวัน โดยมีความสอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ทั้ง GMP, HACCP, BRC FOOD

4. ตรวจสอบปริมาณการผลิตและของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่อวันรวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาหากพบว่าปริมาณการผลิตและของเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผน

5. ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านการผลิตด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

6. รับผิดชอบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยและสวัสดิการอย่างเต็มที่ด้วยความเสมอภาคตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. กำหนดขอบข่ายและเป้าหมายการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน ความปลอดภัยของอาหาร (การจัดการการทุจริตอาหารและการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ รวมถึงหลักจริยธรรมทางการค้า

8. ทบทวนและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารวิธีการที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต

9. พิจารณาการจัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องใช้ของแผนกผลิต

10. วิเคราะห์หาความต้องการในการฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรมประจำปีร่วมกับแผนกบุคคล

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการค้าที่มุ่งเน้นคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยและความสะอาดของอาหาร ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงนำระบบความปลอดภัยทางด้านอาหารเข้ามาใช้กับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ภายใต้ชื่อสินค้า เคซี เฟรช KC FRESH
 • Foreigner Can Apply? Yes
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2536 ณ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ บริษัทเป็นผู้นำในการส่งออกผักและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษหลายชนิด ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง ผักบุ้งจีน พริกขี้หนู มะม่วงสุก มังคุด ทุเรียน ส้มโอและสับปะรด เป็นต้น
บริษัทฯ มีปริมาณการส่งออกประมาณ 180 ตันต่อเดือน ไปยังซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำในยุโรป สำหรับตลาดภายในประเทศ สินค้าของบริษัทฯ มีวางจำหน่ายในท็อปส์ ซุปเปอร์มาเก็ต, ร้านริมปิง (เชียงใหม่), โกลเด้นเพลส, ร้านรักบ้านเกิด, บ้านธัญพืช, แมควาลู, ฟู้ดแลนด์, เลมอนฟาร์ม และตั้งฮั่วเส้ง
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการค้าที่มุ่งเน้นคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยและความสะอาดของอาหาร ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงนำระบบความปลอดภัยทางด้านอาหารเข้ามาใช้กับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ภายใต้ชื่อสินค้า เคซี เฟรช KC FRESH

Information
 • Address Line 1 เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.กำแพงแสน
 • Address Line 2 อ.กำแพงแสน
 • City Nakhon Pathom Thailand
 • Postcode 73140
 • Phone 034-351556-8
 • Website www.kcfresh.com
 • hr@kcfresh.com