• This job has expired!

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)

Foreigner Can Apply? No 506 views
รายละเอียดงาน

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2. ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
4. บริหารและจัดการซอฟต์แวร์ รวมถึงความปลอดภัยต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Linux
5. พัฒนาระบบหรือเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้ PHP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ปรับแต่งโปรแกรม Open Source ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ศึกษา แนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. เผยแพร่วิทยาการ/เทคนิคใหม่ ให้แก่สังคม
9. ประสานงานด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยให้กับผู้ใช้ระบบ
10. ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้ระบบ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งได้ศึกษาวิชาทางคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

วิธีการใช้

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-649-5187

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=28069

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Information
 • Address Line 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • Address Line 2 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
 • City Bangkok
 • Postcode 10110
 • Phone 02-649-5187
 • Website https://www.swu.ac.th/