Apply for this job Apply via LinkedIn

จป.วิชาชีพ

Foreigner Can Apply? 709 views
รายละเอียดงาน
 1. ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน

 1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 2. ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 3. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 4. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. ดำเนินการสอบสวน รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน พร้อมทั้งหาวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำ
 6. ควบคุมและดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และตามนโยบายบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ผู้สมัครจะได้รับอะไรจากตำแหน่ง?
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. ความต้องการโดยละเอียดสำหรับตำแหน่งว่าง?
วิธีการใช้

ผู้สมัครจะสามารถสมัครงานได้อย่างไร? คุณสามารถทิ้งข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อรับใบสมัครงานเอกสารหรือคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการสมัคร

 

More Information
 • Salary ( Baht) 20,000-25,000
 • Highlight -มีความกระตือรือร้นในการทำงาน -มีความซื่อสัตย์อดทน
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด ห้องเย็นรับฝากสินค้าและบริการผลิตสินค้าแช่แข็ง

Information
 • Address Line 1 66/8 ม.3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • Postcode 74000
 • Phone 034-834454
More jobs from บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด