Plan Creations Co., Ltd. has posted 1 job

Plan Creations Co., Ltd.

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ยางพาราเพื่อการศึกษาภายใต้ตราสินค้า PlanToys® และดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการจะสร้างของเล่นไม้ยางพาราที่มีคุณภาพสูง ดีไซน์ที่โดดเด่น ที่สามารถสร้างสรรค์จินตนาการของเด็ก ๆ รวมถึงช่วยพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา พร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนได้รับความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากหลายประเทศ ด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายมากกว่า 54 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลกรที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนี้