บริษัท ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด has posted 1 job

บริษัท ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด

บริษัท ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด ดำเนินธุรกิจก่อสร้างยาวนานกว่า 20 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างงานคุณภาพด้านอาคารสำนักงานและอุตสาหกรรม ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ